Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Kategorie

Brak dostawców

Główna
PrestaShop
Newsletter

Blog Categories

PayPal

Wskazania do budowy przydomowej oczyszczalni

Wiele budynków jednorodzinnych, szczególnie znajdujących się na terenach, które są oddalone od miast, jest pozbawionych możliwości odprowadzania nieczystości do sieci kanalizacyjnej. Najczęściej wynika to z braku opłacalności pociągnięcia kanałów do obszarów podmiejskich. Sposobem najwygodniejszym, najbardziej skutecznym i, przede wszystkim, zgodnym z normami prawnymi, jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni. Tym mianem określa się zespół urządzeń, które służą neutralizacji ścieków bytowych, a więc wytwarzanych w gospodarstwach domowych – zarówno pojedynczych, jak i występujących w niewielkiej grupie.

Inteligentny system kierowania przydomową oczyszczalną ścieków

Nasza firma oferuje modele biologiczne, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania, takie jak inteligentny system sterowania. Posiadają także wiele innych zalet, w tym nie wymagają dużego terenu wykopu niezbędnego do montażu oraz nie wymuszają budowy drenażu rozsączającego, czyli inwestycji potrzebującej rozległego obszaru, która pozwala na powolne odprowadzanie wody. Wiąże się to ze zwiększeniem wydajności naszych konstrukcji względem tradycyjnych modeli, a także brakiem ograniczenia czasu zrzutu nieczystości. Nasze hybrydowe modele są także w pełni bezpieczne dla środowiska ze względu na niezwykłą szczelność zbiorników. Są one wykonywane z polietylenu, materiału, który w 100% podlega recyklingowi.

Elementy biologicznej oczyszczalni

Oferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków składają się ze zbiornika, w zależności od modelu posiadającego 1, 2 lub 3 komory, a także bloku biomasy, podnośnika cieczy, włazu rewizyjnego z deklem, sterownika, dmuchawy membranowej, szafki sterowniczej oraz węży powietrznych. Proponujemy cztery typoszeregi, które są przeznaczone do budynków lub grupy budynków o różnej liczbie mieszkańców.

Proces biologicznego oczyszczania ścieków

Proces oczyszczania ścieków w naszych hybrydowych konstrukcjach jest złożony z trzech etapów, które pozwalają na stopniowe pozbycie się zanieczyszczeń z cieczy. Technologia, według której działa model, jest oparta o metodę osadu czynnego, a także złoża nieruchomego, przy czym proces odbywa się w nowoczesnym reaktorze SBR. Doskonale sprawdza się on przy ściekach o sporych wahaniach ilości i jakości, charakterystycznych dla gospodarstw domowych. W urządzeniu występują aż 3 komory: wstępnego oczyszczania, strefy biologicznej oraz wtórnego klarowania. Pierwsza strefa posiada zbiornik na osad oraz układ transportowania, który przenosi ciecz do dalszych komór, druga jest wyposażona w napowietrzacz rurowy i generator biomasy, a także układ recyrkulacji, który przenosi osad z powrotem do strefy wstępnego klarowania, natomiast trzecia posiada dodatkowy układ klarowania oraz rurę separatora.

Wstępne oczyszczanie przydomowych ścieków

Podczas wstępnego oczyszczania ścieków nieczystości bytowe są odprowadzane do pierwszej komory. Głównym zadaniem tego procesu jest oddzielenie cięższych od wody substancji od pozostałej cieczy. W wyniku osadzają się one na dnie komory i nie przedostają się do dalszych przegród. Dodatkowo jest ona obszarem buforowym w momencie, kiedy chwilowo występuje znacznie większa ilość nieczystości, spowodowana np. kąpielą w wannie. Pracujący w komorze cyklicznie podnośnik pneumatyczny przenosi częściowo oddzieloną ciecz do następnej części zbiornika.

Komora biologiczna oczyszczania ścieków

W komorze biologicznego oczyszczania ścieków przebiega proces natleniania, mający na celu wzrost populacji mikroorganizmów. Przyczyniają się one do rozkładu nieczystości w naturalny sposób, co jest rozwiązaniem ekologicznym i wiążącym się z oszczędnościami. Kształt zbiornika jest dostosowany w sposób, który umożliwia poprawny wzrost mikroorganizmów, a także doprowadzanie osadu do położonego na dole konstrukcji napowietrzacza. Podczas procesu osad jest wprawiany w ruch, co pozwala na uniknięcie odkładania się przefermentowanej substancji w niektórych strefach komory. Przegroda biologicznych procesów jest wyposażona w pneumatyczny podnośnik cieczy, który transportuje zbędny osad z powrotem do pierwszej komory. Pozostałe nieczystości są płynnie przenoszone do następnej przegrody.

Biomasa z przydomowej oczyszczalni

Proces wtórnego oczyszczania ścieków jest podzielony na dwa etapy, które pozwalają na skuteczne pozbycie się pozostałego, zalegającego osadu. Pierwsza faza polega na sedymentacji biomasy, która osadza się na dnie komory, tak jak w części pierwszej całego procesu. Podczas drugiej fazy główną rolę pełni rura separacyjna, która odprowadza oddzieloną od nieczystości ciecz do odpływu lub strefy infiltracji. Osad, który pozostał po tym procesie, jest transportowany z powrotem do pierwszej komory kilka razy w tygodniu, co pozwala na dużą dokładność pracy urządzenia.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Jeżeli chodzi o wymagania gruntowe dotyczące instalacji przydomowej oczyszczalni, powinna ona być umieszczona przed wszystkim w glebie o bardzo dobrej, lub przynajmniej dobrej przepuszczalności. Nie jest przy tym wskazane, by znajdowała się blisko szlaków komunikacyjnych ani wód gruntowych, by nie dopuszczać do możliwości ich zanieczyszczenia. Lokalizacja zbiornika powinna znajdować się 1,2 m od budynków. Wykop, w którym będzie umieszczona cała instalacja, musi być odpowiednio dobrany do jej wysokości oraz dopuszczalnej ilości gleby, która może znajdować się na urządzeniu. Jego dno powinno być równe i wysypane żwirem lub wzmocnione betonem, w zależności od stabilności gruntu w wybranym miejscu.